Horse Drawn Wagon Rides

Take a horse-drawn wagon ride around downtown Lake Oswego to celebrate fall and the end of the Lake Oswego Farmers’ Market season.